KNOM 2001 Tutorial  발표자료

dia_purple.gif

 MSP서비스관리기술

 ------->

정광도 대표(텔리멘트)

dia_pink.gif

 NGN OSS 기술 동향

 ------->

송문숙 대표(이지넷소프트)

dia_olive.gif

 MLPS 망관리 기술

 ------->

최태상 박사(ETRI)

dia_skyblue.gif

 Optical Network 망관리 기술

 ------->

최준균 교수(ICU)

dia_brown.gif

 SLA 관리 기술

 ------->

최덕재 교수(전남대)

dia_green.gif

 XML 기반 망관리 및 서비스 관리 기술

 ------->

홍충선 교수(경희대)